Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 113: Tiền đang chuyển

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 113 Tiền đang chuyển

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 113: Tiền đang chuyển

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển theo quy định của Thông tư 200 được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước, và đã được gửi qua dịch vụ bưu điện để chuyển đến Ngân hàng, nhưng chưa nhận được giấy báo Có. Đồng thời, tài khoản này cũng ghi nhận các trường hợp doanh nghiệp đã trả tiền cho một doanh nghiệp khác hoặc đã tiến hành thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng để trả cho một doanh nghiệp khác, tuy nhiên vẫn chưa nhận được giấy báo Nợ hoặc bản sao kê từ Ngân hàng.

Nguyên tắc kế toán Tài khoản 113

Phản ánh các khoản tiền đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước

Phản ánh các khoản tiền đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước
Phản ánh các khoản tiền đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước

Phản ánh các khoản tiền đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước trong Tài khoản 113 là quá trình ghi nhận các khoản tiền mà doanh nghiệp đã gửi hoặc nộp vào Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước. Đây là những khoản tiền doanh nghiệp chuyển giao cho các tổ chức tài chính công để quản lý và sử dụng theo mục đích cụ thể.

Các khoản tiền đã nộp vào Ngân hàng có thể bao gồm:

 • Tiền gửi Ngân hàng: Doanh nghiệp có thể gửi tiền vào tài khoản của mình tại Ngân hàng để tiết kiệm, tích lũy hoặc sử dụng cho mục đích kinh doanh. Số tiền gửi này sẽ được ghi nhận trong Tài khoản 113.
 • Chuyển khoản ngân hàng: Doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển khoản từ tài khoản của mình tại Ngân hàng đến tài khoản khác, ví dụ như chuyển tiền cho nhà cung cấp, nhân viên hoặc đối tác kinh doanh. Số tiền chuyển này sẽ được ghi nhận trong Tài khoản 113 cho biết rằng tiền đã được chuyển đi từ tài khoản của doanh nghiệp.
 • Tiền nộp vào Kho bạc Nhà nước: Đối với các doanh nghiệp phải nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản tiền khác cho Kho bạc Nhà nước, số tiền đã nộp sẽ được ghi nhận trong Tài khoản 113. Điều này cho phép doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát các khoản tiền đã nộp cho cơ quan quản lý tài chính.

Tài khoản 113 là một công cụ kế toán quan trọng trong việc phản ánh các khoản tiền đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước của doanh nghiệp. Nó giúp đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong việc ghi nhận và theo dõi các hoạt động tài chính liên quan đến tiền nộp và giao dịch với các tổ chức tài chính công.

Ghi nhận việc gửi bưu điện để chuyển tiền cho Ngân hàng

Ghi nhận việc gửi bưu điện để chuyển tiền cho Ngân hàng
Ghi nhận việc gửi bưu điện để chuyển tiền cho Ngân hàng

Ghi nhận việc gửi bưu điện để chuyển tiền cho Ngân hàng trong Tài khoản 113 là quá trình ghi nhận số tiền đang được vận chuyển từ doanh nghiệp đến Ngân hàng thông qua dịch vụ bưu điện.

Khi doanh nghiệp quyết định gửi tiền đến Ngân hàng thông qua dịch vụ bưu điện, họ thường sẽ chuẩn bị một số tiền cụ thể và đóng gói nó vào một phương tiện gửi bưu điện như hộp tiền, thư gửi hoặc bưu kiện. Sau đó, họ sẽ gửi phương tiện này đến địa chỉ của Ngân hàng theo quy định của dịch vụ bưu điện.

Trong quá trình này, số tiền đã được đóng gói và gửi đi sẽ được ghi nhận trong Tài khoản 113 của doanh nghiệp. Điều này cho phép doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát số tiền đang được vận chuyển từ doanh nghiệp đến Ngân hàng thông qua dịch vụ bưu điện.

Việc ghi nhận số tiền gửi bưu điện trong Tài khoản 113 đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc theo dõi các khoản tiền đang trong quá trình chuyển từ doanh nghiệp đến Ngân hàng. Khi số tiền đã được nhận và xác nhận bởi Ngân hàng, doanh nghiệp sẽ tiếp tục ghi nhận thông qua việc kiểm tra việc nhận giấy báo Có từ Ngân hàng, như đã mô tả trước đó.

Kiểm tra việc nhận giấy báo Có

Kiểm tra việc nhận giấy báo Có
Kiểm tra việc nhận giấy báo Có

Kiểm tra việc nhận giấy báo Có là quá trình đảm bảo rằng doanh nghiệp đã nhận được xác nhận từ Ngân hàng về số tiền đã ghi nhận trong Tài khoản 113.

Giấy báo Có là gì? Giấy báo Có (hay còn gọi là “credit note”) là một tài liệu kế toán được sử dụng để xác nhận và thông báo về việc tăng phát sinh có (credit) trong một tài khoản. Nó thường được sử dụng trong các giao dịch thương mại hoặc tài chính khi có sự điều chỉnh hoặc bổ sung các khoản có trong hệ thống kế toán.

Sau khi doanh nghiệp đã gửi tiền đến Ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch tài chính liên quan, họ cần kiểm tra xem đã nhận được giấy báo Có từ Ngân hàng hay chưa. Giấy báo Có là tài liệu chứng từ xác nhận số tiền đã được ghi nhận vào tài khoản của doanh nghiệp tại Ngân hàng.

Quá trình kiểm tra việc nhận giấy báo Có bao gồm:

 • Xác nhận thông qua thông báo từ Ngân hàng: Doanh nghiệp thường sẽ nhận được thông báo từ Ngân hàng thông qua hệ thống trực tuyến, email, hoặc thư tín về việc đã ghi nhận số tiền trong Tài khoản 113. Thông báo này có thể chứa các thông tin như số tiền ghi nhận, ngày ghi nhận và thông tin chi tiết về giao dịch.
 • Xem xét giấy báo Có vật lý: Nếu doanh nghiệp yêu cầu, Ngân hàng có thể cung cấp giấy báo Có dưới dạng tài liệu vật lý, ví dụ như tờ giấy, bản sao kê hoặc bảng kê. Doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra kỹ lưỡng và so sánh thông tin trên giấy báo Có với các giao dịch đã thực hiện để đảm bảo tính chính xác.
 • Kiểm tra số tiền ghi nhận: Doanh nghiệp cần so sánh số tiền ghi nhận trên giấy báo Có với số tiền mà họ dự kiến hoặc đã gửi hoặc nhận từ Ngân hàng. Nếu số tiền trên giấy báo Có khớp chính xác với số tiền đã gửi hoặc nhận, doanh nghiệp có thể xác nhận rằng việc ghi nhận trong Tài khoản 113 là chính xác và hoàn thành.

Quá trình kiểm tra việc nhận giấy báo Có là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin ghi nhận trong Tài khoản 113. Điều này giúp doanh nghiệp có khả năng kiểm soát và theo dõi các hoạt động tài chính của mình, đồng thời đảm bảo rằng thông tin tài khoản được xác nhận bởi Ngân hàng.

Ghi nhận việc trả tiền cho doanh nghiệp khác

Ghi nhận việc trả tiền cho doanh nghiệp khác
Ghi nhận việc trả tiền cho doanh nghiệp khác

Ghi nhận việc trả tiền cho doanh nghiệp khác trong Tài khoản 113 là quá trình ghi nhận số tiền đã được doanh nghiệp trả cho một doanh nghiệp khác hoặc thực hiện thủ tục chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp tại Ngân hàng để trả cho doanh nghiệp khác.

Quá trình ghi nhận việc trả tiền cho doanh nghiệp khác bao gồm:

 • Xác định khoản tiền trả: Doanh nghiệp xác định số tiền cần trả cho doanh nghiệp khác dựa trên các giao dịch hoặc thỏa thuận kinh doanh. Số tiền này có thể bao gồm tiền mua hàng, tiền dịch vụ, hoa hồng, hoặc các khoản chi phí khác.
 • Thực hiện chuyển tiền: Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục chuyển tiền từ tài khoản của mình tại Ngân hàng để trả cho doanh nghiệp khác. Quá trình chuyển tiền này có thể được thực hiện qua các phương thức như chuyển khoản ngân hàng, thẻ thanh toán, hoặc các hình thức thanh toán khác.
 • Ghi nhận số tiền trả trong Tài khoản 113: Số tiền trả cho doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện chuyển tiền sẽ được ghi nhận trong Tài khoản 113. Điều này giúp theo dõi và ghi nhận các khoản tiền đã được trả cho các doanh nghiệp khác.
 • Kiểm tra việc nhận giấy báo Nợ hoặc bản sao kê: Sau khi đã trả tiền cho doanh nghiệp khác, doanh nghiệp cần kiểm tra xem đã nhận được giấy báo Nợ từ Ngân hàng hoặc bản sao kê tài khoản để xác nhận rằng số tiền đã được trừ từ tài khoản của mình.

Việc ghi nhận việc trả tiền cho doanh nghiệp khác trong Tài khoản 113 giúp doanh nghiệp có khả năng theo dõi và kiểm soát các khoản tiền đã được trả. Nó cũng đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc ghi nhận các hoạt động tài chính liên quan đến việc trả tiền cho các doanh nghiệp khác.

Kiểm tra việc nhận giấy báo Nợ hoặc bản sao kê từ Ngân hàng

Kiểm tra việc nhận giấy báo Nợ hoặc bản sao kê từ Ngân hàng
Kiểm tra việc nhận giấy báo Nợ hoặc bản sao kê từ Ngân hàng

Kiểm tra việc nhận giấy báo Nợ hoặc bản sao kê từ Ngân hàng là quá trình đảm bảo rằng doanh nghiệp đã nhận được xác nhận từ Ngân hàng về việc trừ tiền từ Tài khoản 113 sau khi đã trả tiền cho doanh nghiệp khác.

Giấy báo nợ là gì? Giấy báo Nợ (hay còn gọi là “debit note”) là một tài liệu kế toán được sử dụng để xác nhận và thông báo về việc tăng phát sinh nợ (debt) trong một tài khoản. Nó thường được sử dụng trong các giao dịch thương mại hoặc tài chính khi có sự điều chỉnh hoặc bổ sung các khoản nợ trong hệ thống kế toán.

Sau khi doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch trả tiền cho một doanh nghiệp khác, họ cần kiểm tra xem đã nhận được giấy báo Nợ hoặc bản sao kê từ Ngân hàng hay chưa. Giấy báo Nợ là tài liệu xác nhận số tiền đã trừ vào tài khoản của doanh nghiệp tại Ngân hàng sau khi đã thực hiện giao dịch trả tiền. Bản sao kê là tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch đã diễn ra trên tài khoản của doanh nghiệp tại Ngân hàng.

Bản sao kê là gì? Bản sao kê (hay còn gọi là “bank statement” hoặc “account statement”) là một tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch và tình trạng tài khoản của một doanh nghiệp tại một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác. Nó là bản sao của báo cáo tài khoản được cung cấp bởi ngân hàng, thường có chu kỳ tháng hoặc quý.

Quá trình kiểm tra việc nhận giấy báo Nợ hoặc bản sao kê

 • Xác nhận thông qua thông báo từ Ngân hàng: Doanh nghiệp thường sẽ nhận được thông báo từ Ngân hàng thông qua hệ thống trực tuyến, email, hoặc thư tín về việc đã trừ tiền từ Tài khoản 113. Thông báo này có thể chứa các thông tin như số tiền đã trừ, ngày trừ, và thông tin chi tiết về giao dịch.
 • Xem xét giấy báo Nợ hoặc bản sao kê vật lý: Nếu doanh nghiệp yêu cầu, Ngân hàng có thể cung cấp giấy báo Nợ hoặc bản sao kê dưới dạng tài liệu vật lý, ví dụ như tờ giấy, bản in, hoặc tài liệu điện tử. Doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra kỹ lưỡng và so sánh thông tin trên giấy báo Nợ hoặc bản sao kê với các giao dịch đã thực hiện để đảm bảo tính chính xác.
 • Kiểm tra số tiền trừ: Doanh nghiệp cần so sánh số tiền đã trừ trên giấy báo Nợ hoặc bản sao kê với số tiền mà họ đã trả cho doanh nghiệp khác. Nếu số tiền trên giấy báo Nợ hoặc bản sao kê khớp chính xác với số tiền đã trả, doanh nghiệp có thể xác nhận rằng việc trừ tiền trong Tài khoản 113 là chính xác và hoàn thành.

Quá trình kiểm tra việc nhận giấy báo Nợ hoặc bản sao kê là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin về việc trừ tiền từ Tài khoản 113. Điều này giúp doanh nghiệp có khả năng kiểm soát và theo dõi các hoạt động tài chính liên quan đến việc trả tiền cho các doanh nghiệp khác, đồng thời đảm bảo rằng thông tin tài khoản được xác nhận bởi Ngân hàng.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 113 - Tiền đang chuyển
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển là một tài khoản trong hệ thống kế toán, được sử dụng để phản ánh các khoản tiền đang trong quá trình vận chuyển hoặc chuyển giao. Dưới đây là thông tin chi tiết về kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 113:

Kết cấu của tài khoản 113

 • Mã số: Tài khoản 113 được gán một mã số duy nhất để phân biệt với các tài khoản khác trong hệ thống kế toán.
 • Tên tài khoản: Tài khoản 113 có tên là “Tiền đang chuyển” hoặc có thể được gọi theo tên tương tự trong từng hệ thống kế toán cụ thể.

Nội dung phản ánh trong tài khoản 113

 • Tiền gửi vào Ngân hàng: Các khoản tiền mà doanh nghiệp đã gửi vào tài khoản của mình tại Ngân hàng được phản ánh trong Tài khoản 113. Đây là những khoản tiền mà doanh nghiệp muốn giữ trong tài khoản ngân hàng để sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc tiết kiệm.
 • Tiền nộp vào Kho bạc Nhà nước: Đối với các doanh nghiệp phải nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản tiền khác cho Kho bạc Nhà nước, số tiền đã nộp sẽ được phản ánh trong Tài khoản 113. Điều này giúp theo dõi và ghi nhận các khoản tiền đã nộp cho cơ quan quản lý tài chính.
 • Tiền đang chuyển qua dịch vụ bưu điện: Khi doanh nghiệp quyết định sử dụng dịch vụ bưu điện để chuyển tiền đến Ngân hàng, số tiền đó sẽ được phản ánh trong Tài khoản 113. Đây là tiền đang trong quá trình vận chuyển từ doanh nghiệp đến Ngân hàng thông qua dịch vụ bưu điện.
 • Tiền đã trả cho doanh nghiệp khác: Khi doanh nghiệp trả tiền cho một doanh nghiệp khác, số tiền tương ứng sẽ được phản ánh trong Tài khoản 113. Điều này bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục chuyển tiền từ tài khoản của doanh nghiệp tại Ngân hàng để trả cho doanh nghiệp khác.

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển cung cấp thông tin quan trọng về các khoản tiền đang trong quá trình vận chuyển hoặc chuyển giao. Nó giúp doanh nghiệp có khả năng theo dõi và kiểm soát các khoản tiền liên quan đến giao dịch với Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các doanh nghiệp khác, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi nhận và theo dõi các hoạt động tài chính.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Tài khoản 113

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Tài khoản 113
Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Tài khoản 113

Giao dịch gửi tiền vào Ngân hàng:

 • Phương pháp kế toán: Số tiền gửi vào Ngân hàng được ghi nhận trong Tài khoản 113 bằng cách tăng phát sinh nợ (Nợ Tài khoản 113) và giảm phát sinh có (Có Tài khoản nguồn tiền gửi).
 • Ví dụ: Nếu doanh nghiệp gửi 10.000 đô la vào tài khoản ngân hàng của mình, giao dịch sẽ được ghi nhận là Nợ Tài khoản 113: 10.000 đô la và Có Tài khoản nguồn tiền gửi: 10.000 đô la.

Giao dịch chuyển tiền qua dịch vụ bưu điện:

 • Phương pháp kế toán: Số tiền đang chuyển qua dịch vụ bưu điện được ghi nhận trong Tài khoản 113 bằng cách tăng phát sinh nợ (Nợ Tài khoản 113) và giảm phát sinh có (Có Tài khoản nguồn tiền gửi).
 • Ví dụ: Nếu doanh nghiệp chuyển 5.000 đô la cho Ngân hàng thông qua dịch vụ bưu điện, giao dịch sẽ được ghi nhận là Nợ Tài khoản 113: 5.000 đô la và Có Tài khoản nguồn tiền gửi: 5.000 đô la.

Giao dịch trả tiền cho doanh nghiệp khác:

 • Phương pháp kế toán: Số tiền trả cho doanh nghiệp khác được ghi nhận trong Tài khoản 113 bằng cách tăng phát sinh có (Có Tài khoản 113) và giảm phát sinh nợ (Nợ Tài khoản nguồn tiền gửi hoặc Nợ Tài khoản chi phí/tiền mua hàng).
 • Ví dụ: Nếu doanh nghiệp trả 2.000 đô la cho nhà cung cấp, giao dịch sẽ được ghi nhận là Có Tài khoản 113: 2.000 đô la và Nợ Tài khoản nguồn tiền gửi hoặc Nợ Tài khoản chi phí/tiền mua hàng: 2.000 đô la.

Giao dịch nhận giấy báo Nợ từ Ngân hàng:

 • Phương pháp kế toán: Khi doanh nghiệp nhận giấy báo Nợ từ Ngân hàng, sẽ được ghi nhận trong Tài khoản 113 bằng cách tăng phát sinh có (Có Tài khoản 113) và giảm phát sinh nợ (Nợ Tài khoản nguồn tiền gửi).
 • Ví dụ: Nếu doanh nghiệp nhận giấy báo Nợ từ Ngân hàng với số tiền 3.000 đô la, giao dịch sẽ được ghi nhận là Có Tài khoản 113: 3.000 đô la và Nợ Tài khoản nguồn tiền gửi: 3.000 đô la.

Phương pháp kế toán cho các giao dịch kinh tế chủ yếu trong Tài khoản 113 tuân theo quy tắc ghi nhận nợ và có trong hệ thống kế toán kép. Việc áp dụng phương pháp này giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát các hoạt động tài chính liên quan đến tiền đang chuyển và đảm bảo tính chính xác của thông tin ghi nhận trong tài khoản.

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển là một phần quan trọng của hệ thống kế toán, giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát các khoản tiền đang trong quá trình vận chuyển và chuyển giao. Việc áp dụng phương pháp kế toán chính xác và minh bạch trong ghi nhận các giao dịch tài chính liên quan đến Tài khoản 113 đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài khoản, góp phần quan trọng vào quản lý tài chính hiệu quả của doanh nghiệp.

Thông qua bài viết này, blog.phanmemketoan.net đã hướng dẫn bạn cách ghi sổ Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ hotline: 0912.210.210 để được tư vấn và hỗ trợ.

Chia sẻ