Tin tức

Tháng Bảy 2023

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 136_ Phải thu nội bộ

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 136: Phải thu nội bộ

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ, Blog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về từng...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 138 Phải thu khác

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 138: Phải thu khác

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 138 - Phải thu khác, Blog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về từng bước...

Cách ghi sổ Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh

Cách ghi sổ Tài khoản 121: Chứng khoán kinh doanh

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 113 Tiền đang chuyển

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 113: Tiền đang chuyển

Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển theo quy định của Thông tư 200 được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước, và đã được gửi qua dịch vụ bưu điện để chuyển đến Ngân hàng, nhưng chưa nhận được giấy báo...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 112_ Tiền gửi Ngân hàng

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 112: Tiền gửi Ngân hàng

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về...

Cách ghi sổ Tài khoản 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627 Chi phí sản xuất chung

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 623 Chi phí sử dụng máy thi công

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 623: Chi phí sử dụng máy thi công

Với mục đích hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 622 Chi phí nhân công trực tiếp

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Với mục đích hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này cùng với...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Với mục đích hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này cùng...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 341 Vay và nợ thuê tài chính

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính

Nhằm hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính, Blog Phanmemketoan muốn cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tài khoản này cùng hướng dẫn một cách sâu...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 131 Phải thu khách hàng

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 131: Phải thu khách hàng

Nhằm hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 131 - Phải thu khách hàng, Blog Phanmemketoan muốn cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tài khoản này cùng hướng dẫn một cách sâu sắc về...