Blog

Tháng Bảy 2023

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, Blog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ, Blog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu, Blog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về từng...

Hướng dẫn ghi sổ tài khoản 141 - Tạm ứng

Hướng dẫn ghi sổ tài khoản 141 – Tạm ứng

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 141 – Tạm ứng, Blog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về từng bước thực...

Hưỡng dẫn cách ghi sổ Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 1451 – Hàng mua đang đi đường, Blog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 136_ Phải thu nội bộ

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 136: Phải thu nội bộ

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ, Blog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về từng...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 138 Phải thu khác

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 138: Phải thu khác

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 138 - Phải thu khác, Blog Phanmemketoan.net mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về từng bước...

Cách ghi sổ Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh

Cách ghi sổ Tài khoản 121: Chứng khoán kinh doanh

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 113 Tiền đang chuyển

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 113: Tiền đang chuyển

Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển theo quy định của Thông tư 200 được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước, và đã được gửi qua dịch vụ bưu điện để chuyển đến Ngân hàng, nhưng chưa nhận được giấy báo...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 112_ Tiền gửi Ngân hàng

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 112: Tiền gửi Ngân hàng

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng dẫn đầy đủ về...

Cách ghi sổ Tài khoản 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627 Chi phí sản xuất chung

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp...