Biên tập - Ngân Thu

Tháng Bảy 2023

Cách ghi sổ Tài khoản 121 Chứng khoán kinh doanh

Cách ghi sổ Tài khoản 121: Chứng khoán kinh doanh

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp hướng...

Cách ghi sổ Tài khoản 128 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627 Chi phí sản xuất chung

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 627: Chi phí sản xuất chung

Với mục tiêu hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và cung cấp...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 623 Chi phí sử dụng máy thi công

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 623: Chi phí sử dụng máy thi công

Với mục đích hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này và...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 622 Chi phí nhân công trực tiếp

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 622: Chi phí nhân công trực tiếp

Với mục đích hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này cùng với...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Với mục đích hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin chi tiết về tài khoản này cùng...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 341 Vay và nợ thuê tài chính

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính

Nhằm hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính, Blog Phanmemketoan muốn cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tài khoản này cùng hướng dẫn một cách sâu...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 131 Phải thu khách hàng

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 131: Phải thu khách hàng

Nhằm hỗ trợ bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 131 - Phải thu khách hàng, Blog Phanmemketoan muốn cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về tài khoản này cùng hướng dẫn một cách sâu sắc về...

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 211 Tài sản cố định hữu hình

Hướng dẫn ghi sổ Tài khoản 211: Tài sản cố định hữu hình

Để hỗ trợ các bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin cần biết về tài khoản này, cùng hướng dẫn...

Hướng dẫn về việc ghi sổ tài khoản 133 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Hướng dẫn về việc ghi sổ tài khoản 133: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Để hỗ trợ các bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn những thông tin cần biết về tài khoản này, cùng...

Hướng dẫn về việc ghi sổ tài khoản 111 Tiền mặt theo quy định của Thông tư 200

Hướng dẫn về việc ghi sổ tài khoản 111: Tiền mặt theo quy định của Thông tư 200

Để hỗ trợ các bạn trong việc thực hiện công việc kế toán theo quy định chi tiết của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hạch toán tài khoản 111 - Tiền mặt, Blog Phanmemketoan mong muốn chia sẻ với bạn một chuỗi thông tin quý giá về tài khoản này, cùng hướng dẫn chi tiết về...

Gợi ý top 10 phần mềm kế toán hàng đầu hiện nay các doanh nghiệp nên biết
Gợi ý top 10 phần mềm kế toán hàng đầu hiện nay các doanh nghiệp nên biết

Gợi ý top 10 phần mềm kế toán hàng đầu hiện nay các doanh nghiệp nên biết

Phần mềm kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu trong các doanh nghiệp hiện nay. Được xem như một người bạn đồng hành đáng tin cậy, phần mềm kế toán giúp doanh nghiệp xử lý một cách nhanh chóng các công việc tài chính và khai báo thuế, đồng thời tăng cường...